ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၂)လုံး (၈၀၀ စ/ပေ) ပဲခူးမြို့နယ် 800.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၂)လုံး (၆၅၀ စ/ပေ) ပဲခူးမြို့နယ် 657.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၂)လုံး (၆၅၀ စ/ပေ) တောင်ငူမြို့နယ် 657.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၃)လုံး (၆၅၀ စ/ပေ) ပြည်မြို့နယ် 986.700 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၁)လုံး(၆၅၀ စ/ပေ) မင်းလှမြို့နယ် 328.900 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၁)လုံး(၆၅၀ စ/ပေ) သာယာဝတီမြို့နယ် 328.900 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၂)လုံး(၆၅၀ စ/ပေ) ရေတာရှည်မြို့နယ် 657.800 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၄)ခန်းတွဲ(၅)ထပ်(၃)လုံး(၆၅၀ စ/ပေ) ညောင်လေးပင်မြို့နယ် 986.700 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၂) ထပ် ၽRC ကွန်ကရစ်ဆ/ဦ (၁)လုံး(၂၀၀၀ စ/ပေ) ပြည်မြို့နယ် 100.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(၂) ထပ် ၽRC ကွန်ကရစ်ဆ/ဦ (၁)လုံး(၂၀၀၀ စ/ပေ) တောင်ငူမြို့နယ် 100.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 5604.6 0