ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

Bago Region Government

အစိုးရအဖွဲ့ဌာနများ ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ 1185.556 0.000 View Detail
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် 732.096 0.000 View Detail
တရားသူကြီးချုပ်ရုံး 0 0 View Detail
စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး 183.175 0.000 View Detail
ဥပဒေချုပ်ရုံး 360.465 0.000 View Detail
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန 2491.98 3673.947 View Detail
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန 848.61 30.89 View Detail
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန 19753.144 58464.258 View Detail
စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန 52590.982 13969.501 View Detail
စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန 62392.747 107244.977 View Detail
သယံဇာတ၊သစ်တောနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန 1037.351 2322.976 View Detail
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန 0 0 View Detail
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး 2412.692 0.000 View Detail
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံး 0.000 165.888 View Detail
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 143988.798 185872.437