ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန
စက်မှု ၊ လျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း 4030.376 0 View detail
လမ်းဦးစီးဌာန 36714.562 52110.725 View detail
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန 0 655.503 View detail
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း 0 0 View detail
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 0 259.253 View detail
လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန 0 0 View detail
ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 1221.409 100 View detail
မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန 5781.4 0 View detail
မိုးလေ၀သနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန 0 0 View detail
မြန်မာ့မီးရထားတိုင်း(၆) 0 0 View detail
လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန 0 906.983 View detail
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန 0 0 View detail
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန 0 0 View detail
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း 0 0 View detail
စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန 0 1702.549 View detail
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း 14645 0 View detail
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန 0 42554.264 View detail
အမှတ်(၁)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း 0 0 View detail
အမှတ်(၂)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း 0 0 View detail
အမှတ်(၃)အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်း 0 0 View detail
တံတားဦးစီးဌာန 0 8955.7 View detail
စုစုပေါင်း 62392.747 107244.977