ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (တိုင်းဒေသကြီး) ခန့်မှန်းတန်ဖိုး (ပြည်ထောင်စု)
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန 1964.516 267.7 View detail
လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန 0 91.148 View detail
ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန 0 47361.155 View detail
စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန 1300 222.576 View detail
မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန 163.306 0 View detail
ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 240.194 0 View detail
မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် 0 120.221 View detail
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန 1765.05 5492.504 View detail
ပျားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 4.815 0 View detail
သမဝါယမဦးစီးဌာန 2.5 0 View detail
အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန 77.291 0 View detail
ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန 14235.472 4884.954 View detail
စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန 0 24 View detail
စုစုပေါင်း 19753.144 58464.258