ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
အုတ်တွင်းမြို့ကြက်သွန်ခင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ရိုးလေးကွက်သစ်တွင်ရှုပ်ထွေးဆားဗစ်ရှင်းလင်း ရန် 400 V ဓာတ်အားလိုင်း ၃သွင်၄ကြိုး AL Insulated Cable 95mm²ဖြင့် (၃၀၀၀) ပေ အသစ် တည်ဆောက်ခြင်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် 13.656 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ကျွဲပွဲမြို့၊ညောင်ခြေထောက်ရပ် အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် သို့ ဓာတ်အားပေးထားသော (၂၀၀)ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာတွင် DS,LA,DOF,Control Pannel & Cable ကြိုးများတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် 6.882 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(က)ကျွဲပွဲမြို့၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊စာတိုက်လမ်း တွင်(၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၂၀၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ(၁)လုံး တည် ဆောက်ခြင်း(ခ)(၁၁)ကေဗွီလိုင်း(၄၈၀)ပေ အား ACSR 95mm² ဖြင့်တည်ဆောက်ခြင်း (ဂ)(၄၀၀)လိုင်း(၀.၅)မိုင်အားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တည်ဆောက် ခြင်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် 13.287 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(က)ကျွဲပွဲမြို့၊မြို့ဆိုးရပ်တွင်(၁၁/၀.၄)ကေဗွီ(၁၀၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ(၁)လုံး တည် ဆောက်ခြင်း(ခ)(၁၁)ကေဗွီလိုင်း (၄၈၀)ပေ အား ACSR 95mm² ဖြင့်တည် ဆောက် ခြင်း(ဂ)(၄၀၀)လိုင်း(၀.၅)မိုင်အားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တည်ဆောက် ခြင်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် 28.058 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
(က) ကျွဲပွဲမြို့၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်ကျင်းကြီးရပ် ရန်ကုန်−မန္တလေးလမ်းဘေးတွင် ပါရမီလမ်းဆုံ၌ (၁၁/၀.၄)ကေဗွီ (၂၀၀)ကေဗွီအေထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း(ခ)(၁၁)ကေဗွီလိုင်း (၅၀)ပေ တည်ဆောက်ခြင်း(ဂ)(၄၀၀)လိုင်း(၀.၇၅)မိုင်တည်ဆောက် ခြင်း အုတ်တွင်းမြို့နယ် 37.441 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ဇရပ်ကြီးကျေးရွာ ကြို့ပင်သာ ရပ်ကွက် တွင်(က)(၁၁) ကေဗွီလိုင်း(၀.၅)မိုင် အား ACSR 95mm² ဖြင့်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း(ခ)(၁၁/၀.၄)​ ကေဗွီ(၂၀၀)ကေဗွီအေ ဓာတ်အားခွဲရုံ(၁)ရုံတည်ဆောက်ခြင်း(ဂ)(၄၀၀)​ဗို့လိုင်း(၀.၅) မိုင်အားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တည် ဆောက်ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 38.125 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင် (၄၀၀)ဗို့လိုင်း(၁)မိုင်အားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တည် ဆောက်ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 29.946 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊မိုးကောင်းကျေးရွာ အုပ်စု လယ်ကလေး ကျေးရွာတွင် (၄၀၀) ​ဗို့လိုင်း (၁၀၀၀)ပေအားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တိုးချဲ့တည် ဆောက် ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 6.402 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ဇရပ်ကြီးကျေးရွာ၊ကင်မွန်းချုံ၊ ပုဂံကွဲရပ်ကွက်တွင်၄၀၀ဗို့လိုင်း(၉၅၀)ပေအားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့် တိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 5.832 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ဇရပ်ကြီးကျေးရွာ ကျုံပါ ရပ်ကွက်တွင် (၄၀၀) ​ဗို့လိုင်း (၁၀၀၀) ပေ အားAL Insulated Cable 95mm² ဖြင့်တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်း ထန်းတပင်မြို့နယ် 6.402 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 186.031 0