ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
Replacement Cost for HCS -4887 DW s/52 Fully Digital Congress System Delegate Unit (၉)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.979 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Voting System ပဲခူးမြို့နယ် - 3.116 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Video Camera ပဲခူးမြို့နယ် - 1.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
T V ( ၃ )လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.250 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အသံဖမ်းစက်(၆)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 0.774 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ပင်မခန်းမဆောင်အတွင်းMonitor အကြီးတပ်ဆင်ပြီးပါကလက်ရှိ Monitor 70" (၂)ခုနှင့် Switcher (၁)ခုအား Meeting Room (၂)ခုတွင်တပ်ဆင်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 1.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
အသံလုံစနစ်အားသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်စက်ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.200 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Duplicator 12 buy ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.622 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
CC TV Camera ဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.046 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
​လေးယောက်ထိုင် စတီးခုံ (၄)ခုံဝယ်ယူခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 0.734 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 12.121 0