ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ ၏
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ

Citizen Budget Plan - Bago Region Government

ဤ website သည် e Government လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရှိ နှစ်အလိုက်စီမံကိန်းများ၏ စာရင်းများကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤ website အတွင်းရှိ အချက်အလက်များအား ကိုးကားပြီးမှားယွင်းစွာဖော်ပြပါက အရေးယူခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်
မြို့နယ်အလိုက်ကြည့်ရှုရန်
လုပ်ငန်းခေါင်းစဉ် လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းနံပါတ် အစိုးရ
(ကျပ်သန်း)
ပြည်ထောင်စု
(ကျပ်သန်း)
Compay QA/QC ပြီးစီးမှုရာခိုင်နှုန်း ငွေထုတ်ယူထားမှု Budget Year
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၆)ခန်းတွဲ (၃)ထပ် ဆောင်(၁)ဆောင် ပဲခူးမြို့နယ် - 346.500 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ(၄)ခန်းတွဲ (၃)ထပ် ဆောင်(၁)ဆောင် ပဲခူးမြို့နယ် - 231.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ညွှန်ကြားရေးမှူးနေအိမ် ပဲခူးမြို့နယ် - 33.572 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
ဝန်ထမ်းအိမ်ရာသို့သွားသောလမ်းအားကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ကွန်ကရစ် ရေမြောင်းပြုလုပ်ခြင်း ပဲခူးမြို့နယ် - 80.000 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
CCTV Re-installation ပဲခူးမြို့နယ် - 2.997 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Mic Re-installation & Maintenance Service ပဲခူးမြို့နယ် - 0.996 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Office Network installation ပဲခူးမြို့နယ် - 3.523 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Monitor System installation for Dy - Director General ပဲခူးမြို့နယ် - 0.400 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Repairing 30KVA - UPS ပဲခူးမြို့နယ် - 0.293 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
Replacement Unit for HCS -4887 DW s/52 Fully Digital Congress System Delegate Unit (၆)လုံး ပဲခူးမြို့နယ် - 3.957 0.000 - - - - 2018-2019 Main Budget
စုစုပေါင်း တန်ဖိုး 703.238 0